Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

Sayı 17 (2014 Bahar) - Issue 17 (Spring 2014)

“Gelecek Demokrasi” Adına Derrida’nın “Dostluğu”
(In the Name of “Democracy to Come”: Derrida’s “Friendship”)
       Sengün Meltem ACAR  
       
Bağışlanan Konukseverlik ve Konuksever Bağışlama: Derrida Felsefesinde Etik (Olanaksız) ve Politika (Olanaklı) İlişkisi
(The Forgiven Hospitality and the Hospitable Forgiveness: The Relation of the Ethical [Impossible] and the Political [Possible] in the Philosophy of Derrida)
       Ahmet Cüneyt GÜLTEKİN
(Tam metin/full text)
   
Nietzsche’de Güç İstemi Kavramı
(The Concept of the Will to Power in Nietzsche)
       Hakan ÇÖREKÇİOĞLU
       
Aktif ve Pasif Ötanazi Ayrımı Ahlaksal Bir Ayrım Mıdır?
(Is the Distinction Between Active and Passive Euthanasia a Moral Distinction?)
     Erol KUYURTAR
       
Öğretmen Niteliği Problemi: Felsefi Bakış Açısı          
(The Problem of Teacher Quality: A Philosophical Perspective)
       Ayhan AYDIN – Şengül UYSAL
Heidegger ve Sartre Felsefesinde “Kaygı” ve “Bulantı” Kavramlarının Analizi
(Analysis of the Concept of “Angst” and “Nausea” in Heidegger’s and Sartre’s Philosophies)
       Haluk AŞAR    
Foucault’da Kendilik Etiği ve Sanat Yapıtı Olarak Yaşam
(Ethics of Self in Foucault  and Life As Work of Art)
       Sever IŞIK  
Arası(nda)lığın Aporetiği: Jorge Luis Borges ve Karar Verilemezliğin Labirenti
(Aporetics of the In-Between: Jorge Luis Borges and the Labyrinth of Undecidability)
       Ruhtan YALÇINER  
       
Karşıolgusal Durumların Epistemolojisi ve Deneyim
(Epistemology of Counterfactuals and Experience)
       Fatih ÖZTÜRK 
       
Felsefede ve Fizyolojide Camera Obscura: 19. Yüzyıl Alman Düşünce Dünyasına Dair Bir İnceleme
(Camera Obscura in Philosophy and Physiology: A Study on the 19th Century of German World of Thought)
       Kaan KANGAL   
       
Kant Felsefesinde Çoklu Ben’in Birleştiricisi Olarak Zaman
(Uniting the Manifoldness of the Selves in Kant's Philosophy: Time)
       Funda NESLİOĞLU SERİN 
       
Yaşamın Kendisinden Varlığın Gerçekliğine
(From the Reality of Life to the Being Itself)
       Yakup KAHRAMAN  
       
Gerçeklik Anonim Bir Süreçtir: Whitehead Ontolojisinde Dinamizmin Kuruluşu Üzerine Bir İnceleme
(Reality is an Anonymous Process: An Inquiry on the Constitution of Dynamism in Whitehead’s Ontology)
       Sercan ÇALCI  
       
Türkiye’de Rousseau Algısına Eleştirel Bir Bakış: Atatürk Rousseau’dan Etkilenmiş Miydi?
(A Critical Look at the Perception of Rousseau in Turkey: Was Atatürk Influenced by Rousseau?)
       Özgüç ORHAN
       
Klasik Yunan Tragedyasında Ad(landırman)ın “Trajik” İşlevi
(The Tragic Function of Name/Naming in Classical Greek Tragedy)
       Erman GÖREN  
       
Antik Yunan Felsefesinde “Fantasia”nın Epistemolojik Rolü
(Epistemological Status Of “Phantasia” In The Philosophy Of Ancient Greek)
       Ahmet Emre DAĞTAŞOĞLU 
       
Aristoteles’in Paradeigma Anlayışı ve Cicero’nun Retorikteki Kullanımına Etkisi
(Aristotle’s Paradeigma Notion and it’s Influence On Cicero’s Usage in Rhetoric)
       Ceyda ÜSTÜNEL KEYİNCİ 
       
Mimari Tasarım için Bir Kavram Kaynağı: Robert Venturi’nin “Mimarlıkta Karmaşıklık ve Çelişki” Kitabı
(A Concept Resource for Architectural Design: The Book of Robert Venturi “Complexity and Contradiction in Architecture”)
       Nazmiye ÖZTÜRK