Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

Sayı 19 (2015 Bahar) - Issue 19 (Spring 2015)

Ortaçağ Felsefesinde Dil, Düşünce ve Gerçeklik İlişkileri ve Metafizik Alandaki İzdüşümleri
(Language, Thought and Reality Relations in the Medieval Philosophy and its Projections in the Metaphysical Field)
       Hasan AYDIN  
       
Adam Smith’in Dillerin Oluşumu ve Gelişimi Üzerine Düşüncelerinin Ahlak ve İktisat Üzerine Görüşleriyle Bağlantısı
(Adam Smith’s Considerations Concerning The Formation and Development of Languages and Its Connection to his Moral and Economic Thought)
       Gökhan MURTEZA
(Tam metin/full text)
   
Zaman-Hakikat İlişkiselliği Sarmalında Proustgil Denklem: Kayıp Zamanın İzinde
(Proustien Puzzle Around the Spiral of Time-Truth Relationality: In Search of Lost Time)
       Funda ÇOBAN
       
Gerçeklik İlkesinin Yitimi: Baudrillard’ın Simülasyon Teorisinin Temel Kavramları
(Loss of Reality Principle: Grounding Concepts of Baudrillard’s Theoretical Violence)
     Mehmet GÜZEL
       
Görüngüsel Devamlılık Kıstası Bağlamında Kişinin Özdeşliği İlkesi Fisyon Olayında Temelsizdir        
(The Phenomenal Continuity Criterion of Personal Identity is Unwarranted in the Case of Fisson)
       Emre Arda ERDENK
Spinoza Felsefesinde Zorunluluk Kavramının Tanrı ve Özgürlük Kavramları ile İlişkisi
(The Relation of Necessity Concept with God and Freedom Concepts in Spinoza’s Philosophy)
       Naciye ATIŞ    
Schelling’de Kötülük Sorunu
(Schelling on Evil)
       Hüseyin Fırat ŞENOL
“Hayvan”da ve “İnsan”da Saldırganlık Üzerine Psikolojik ve Felsefi Bir İnceleme
(Psychological and Philosophical Inquiry into the Agression of “Animal” and “Human”)
       Sibel KİRAZ  
       
Freud’da Ahlak Duygusunun Kaynağı ve Kant’ın Ahlak Düşüncesi
(The Source of Ethical Sense in Freud and Kant's Thought of Ethics)
       Fatih YILDIZ
       
Evrimsel Ahlak ve Eleştirisi
(Evolutionary Morality and Its Criticism)
       Fatih ÖZGÖKMAN
       
Toplumsallığın Ontolojisi Üzerine Kısa Bir İnceleme
(A Short Review on Ontology of Sociability)
       Hasan Ali BAŞARAN
       
Uygarlık Eleştirisi ve Toplumun Temeline Dair İki Görüş: Rousseau ve Nietzsche
(The Critique of Civilization and Two Views on the Origin of Society: Rousseau and Nietzsche)
       Fatma ERKEK 
       
John Rawls’un Halklar Sınıflaması Üzerine Eleştirel Bir İnceleme
(A Critical Assessment on John Rawls’ “The Classification of Public”)
       M. Hanifi MACİT
       
Gözetleyenin Hukuku
(Surveillance of the Law)
       Cengiz Mesut TOSUN
       
Yasa Üzerine İki Farklı Perspektif: Antigone ve Sokrates
(Two Different Perspectives on “Law”: Antigone and Socrates)
       Aylin ÇANKAYA 
       
Kant’ın ‘Aydınlanma Nedir? Sorusuna Yanıt” Başlıklı Makalesinden Hareketle Hukuka İlişkin Birkaç Sonuç
(Some Consequences Concerning Law with Reference to Kant’s Article Entitled “An Answer To The Question ‘What Is Enlightenment?’”)
       Ogün ÜREK 
(Tam metin/full text)
       
Jacob Klein’da Tortulaşma, Eğitim ve Platon’a Dramatik Yaklaşım
(Jacob Klein: Sedimentation, Education and the Dramatic Approach to Plato)
       Özgüç ORHAN
(Tam metin/full text)
   
Cemal Süreya’da Varlığın Uzanışına Heideggerci Bakış
(A Heideggerrian Reading of the Stretch of Being in Cemal Süreya)
       Cihan CAMCI
       
Felsefi Bir İnceleme: Aşkın Sonsuz Gücü
(A Philosophical Investigation: Absolute Power of Love)
     Sevgi DOĞAN
       
İlerleme Kavramı Üzerine Tarihsel Bir İnceleme        
(An Historical Investigation on the Concept of Progress)
       Ercan SALGAR