ISSN - 0106123
  Ayraç içinde ve altı çizili felsefe...
JOURNAL OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES
ELECTRONIC JOURNAL
 
ANA SAYFA YENİ SAYI ÖNCEKİ SAYILAR YAYIN/DANIŞMA KURULU YAYIN İLKELERİ İLETİŞİM
HOME PAGE
NEW ISSUE
BACK ISSUES
EDITORIAL BOARD
PUBLICATION PRINCIPLES
CONTACT

Sayı 21 (2016 Bahar) - Issue 21 (Spring 2016)
Yasallık ve Adalet Bağlamında Eylemin Değeri: Aristoteles, Hegel ve Judith Butler’ın Antigone Yorumları
(The Worth of Action in  the Difference Between Legitimacy and Justice: Aristotle's, Hegel's and Butler's Interpretations on Antigone)
       Sema ÜLPER OKTAR  
Saló: Politik Bir Aygıt Olarak İşkence
(Saló: Political Apparatus of Torture)
       Ali Rıza TAŞKALE
(Tam metin/full text)Sömürgeci İspanyol Amerikasında Aristotelesçi Doğal Köle Kavramı
(The Aristotelian Concept of the Natural Slave in the Spanish Americas)
       Fatma DORE
Politeia’da Adalet Tartışması ve Thrasymakhos’un Meydan Okuması
(The Debate of Justice in Politeia and the Challenge of Thrasymachus)
     Özgüç ORHAN
Merhamet ve Devlet: Schopenhauer        
(Compassion and the State: Schopenhauer)
       Nurhayat ÇALIŞKAN AKÇETİN
Tinin Fenomenolojisi’nde Duygusal Emek
(Emotional Labor in Phenomenology of Spirit)
       Nil AVCI    
Koflaşmış Doğrular Terennümcüleri ve Düşünce Özgürleri
(The People Who Repeat Trivial and Empty Truths  and the People Who Think Liberally)
       Bergen COŞKUN ÖZÜAYDIN
Sigmund Freud’da Uygarlığın Temel Dinamikleri ve Birey Üzerindeki Etkisi
(Basic Dynamics and the Impact on Individuals of Civilization in Sigmund Freud)
       Nuriye MERKİT  


Rousseau’nun “Eleştirel” Ahlak Düşüncesi
(Rousseau’s “Critical” Understanding on Moral)
       Adnan AKAN


Immanuel Kant’ın Jean Jacques Rousseau’dan Çıkarsadıkları: Eğitim Üzerine
(Inferences of Immanuel Kant from Jean Jeacques Rousseau: On Education)
       Devrim KABASAKAL BADAMCHI


Şemseddin Sami’den Ahmet Nebil’e Yeni İnsan Algısının Doğuşu
(The Birth of the New Perceprion of Humakind from Şemseddin Sami to Ahmed Nebil)
       İnan KALAYCIOĞULLARI


Simmel’in Toplum ve Öznellik Kavramı Üzerine
(On Simmel’s Concepts of Society and Subjectivity)
       Vedat Ulvi ASLAN


Platon’un Phaidon Diyaloğunda Anamnesis Kuramı
(The Theory of Anamnesis in Plato’s Phaedo)
       Vedi TEMİZKAN


Farabi ve Spinoza'da Bir ve Çok İlişkisi
(The Relation of One and Many in Farabi and Spinoza)
       Feyruze CILIZ – Zehragül AŞKIN


Batı Metafiziğinin Temel Sorusu ve Heidegger
(The Ground Question of the Western Metaphysics and Heidegger)
       Mesut KESKİN 


Ernest Sosa’nın Temelci ve Bağdaşımcı Gerekçelendirme Eleştirisi
(Ernest Sosa’s Criticism of Foundationalist and Coherentist Justification)
       Kemal BATAK
(Tam metin/full text)
 

   
Eğitimin Bir Geleceğinin Olabilmesinin Onsuz Olamayacak Önkoşulu Olarak Etik İlişki ve Etik İlişkinin Bilgisi
(Ethical Relationship and Knowledge on Ethical Relationship as an Indispensable Prerequisite for Education to Have a Future)
       Ogün ÜREK
(Tam metin/full text)


Büyük Cam’da ‘Patetik Hata’: Bir Müzmin Bekârın Cogito Sahnesinde Portresi
(‘Pathetic Fallacy’ in ‘The Large Glass’: A Portrait of a Confirmed Bachelor on the Cogito Scene)
       Oğuz HAŞLAKOĞLU
(Tam metin/full text)


İnsanlığın Genel Toplumu
(The General Society of the Human Race)
       Jean Jacques ROUSSEAU