ISSN - 0106123
  Ayraç içinde ve altı çizili felsefe...
JOURNAL OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES
ELECTRONIC JOURNAL
 
ANA SAYFA YENİ SAYI ÖNCEKİ SAYILAR YAYIN/DANIŞMA KURULU YAYIN İLKELERİ İLETİŞİM
HOME PAGE
NEW ISSUE
BACK ISSUES
EDITORIAL BOARD
PUBLICATION PRINCIPLES
CONTACT

Sayı 22 (2016 Güz) - Issue 22 (Fall 2016)

Siyaset Felsefesi Bağlamında Devlet, Hükümet ve Bürokrasi
(State, Government and Bureaucracy in the Context of Political Philosophy)
       Veli URHAN  
Kutsal İnsan ve Egemenlik: Giorgio Agamben’in Siyaset Felsefesinde Kurban ve Çıplak Hayat
(Homo Sacer: Sacrificial Condition in Giorgio Agamben’s Narration of Sovereignty)
       Mete Ulaş AKSOY
(Tam metin/full text)


Hukuk ile Savaş Arasında: Hobbes, Rousseau, Vattel ve Clausewitz
(Between Law and War: Hobbes, Rousseau, Vattel and Clausewitz)
       Doğuhan Murat YÜCEL
Doğal İnsan Üzerine: Montaigne ve Rousseau
(Montaigne and Rousseau on Natural Man)
     Fatma DORE
Kapsamlı Liberalizmden Siyasal Liberalizme: Adaletin Siyasal Alan İçerisinde Gerekçelendirilmesi        
(From Comprehensive Liberalism to Political Liberalism: Justification of Justice within the Domain of the Political)
       Raşit ÇELİK
Foucault’nun İktidar ve Yönetim Analitiğinde Klasik Politik İktisat Eleştirisi
(The Critique of Classical Political Economy In Foucault’s Analytics of Power and Government)
       Ceyhun GÜRKAN    
Foucault’nun Tarihteki Süreksizlik Arayışı
(Foucault’s Search for Discontinuity in History)
       Gülçin AYITGU
Murray Bookchin’in Siyasal Düşüncesinde Rousseau’nun İzleri
(Rousseau’s Traces in Murray Bookchin’s Political Thought)
       H. Bahadır TÜRK  


Kaos Ortamında (Çağında) Mekân-İnsan Etkileşimine Bütüncül Bir Bakış: Ekolojik Toplum Paradigması
(A Holistic Outlook on Space-Human Interaction in Chaos Atmosphere (Age): Ecological Society Paradigm)
       Mehmet Ali ÇELİK - Ali Ekber GÜLERSOY


Yaşam Sandalı Etiği
(Lifeboat Ethics)
       Haluk AŞAR


Vladimir Jankélévitch’te Bağışlamanın Olanağı Üzerine
(On The Possibility of Forgiveness in Vladimir Jankélévitch)
       Sengün Meltem ACAR


Ölüm Hakkında Çağın Felsefi Senaryosu
(The Philosophical Scenario Of The Era On Death: Truth Or Nothingness?)
       Feyza Ş. DÜŞGÜN


Ş. Teoman Duralı Düşüncesinde Metafizikten Makinaya Batı Medeniyeti
(Western Civilization from the Metaphysics to Machine in Ş. Teoman Duralı`s Thought )
       Ahmet DAĞ


Baha Tevfik ve Bilimsel Felsefe Olarak Materyalizmin Bir Savunu Denemesi
(Baha Tevfik and a Defensive Approach to Materialism as a Scientific Philosophy)
       Tuncay SAYGIN


Cusalı Nicholas’ın Düşüncesini Küçükömer ve Ülken’in Felsefi Tavırlarından Hareketle İrdelemek
(Investigating Nicholas of Cusa’s Thought by the Help of Küçükömer and Ülken’s Philosophical Attitudes)
       A. Dinç ALADA 


Paulo Freire’nin Felsefesinde Özgürleşmenin Aracı Olarak Eğitim
(Education as a Mediator of Freedom in Philosophy of Paulo Freire)
       Zafer YILMAZ
(Tam metin/full text)
 

Heidegger’in Varlık ve Zaman’ında Uzamsallık ve Beden Sorunu
(On Spatiality and the Problem of the Body in Heidegger's Being and Time)
       Başak KEKİ
(Tam metin/full text)Nasıl Düşünüyoruz Sorusuna Bir Yanıt: W. James ve Bilincin Varlık Olarak Reddedilmesi
(An Answer to the Questıon of How We Think: William James and the Rejection of Consciousness as an Entity)
       Zeliha Burcu ACAR
(Tam metin/full text)Dewey’in Pragmatizmi (Hegelci ve Marxist Metafiziklerle Rol Paylaşımı İçinde)
(Dewey’s Pragmatism: In a Role Share with the Hegelian and Marxist Metaphysics)
       Meriç BİLGİÇ
(Tam metin/full text)Hume’un Epistemolojisinin Kökeni (İzlenimler ve İdeler)
(The Foundation of Hume’s Epistemology: Impressions and Ideas)
       Ayşe Gül ÇIVGIN
(Tam metin/full text)

 
Kuhn'un Bilim Tasarımında Değerlerin Yeri ve Önemi Üzerine
(On the Place and Importance of Values in Kuhn’s Conception of Science)
       Ercan SALGAR
(Tam metin/full text)Bonjour’un Bağdaşımcılığında Duyu Deneyimlerinin Rolü
(The Role of Sense Experience in BonJour’s Coherentism)
       Pakize ARIKAN SANDIKCIOĞLU
(Tam metin/full text)Fârâbî Felsefesinde Dilin İncelenmesi ve Gramer ve Mantık Arasındaki Temel Ayrım
(The Study of Language and the Main Difference Between Grammar and Logic in Al-Fârâbî’s Philosophy)
       Mustafa YEŞİL
(Tam metin/full text)


Felsefi Sistemimin Sunumu
(Darstellung meines Systems der Philosophie, 1801)
       Friedrich SCHELLİNG