ISSN - 0106123
  Ayraç içinde ve altı çizili felsefe...
JOURNAL OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES
ELECTRONIC JOURNAL
 
ANA SAYFA YENİ SAYI ÖNCEKİ SAYILAR YAYIN/DANIŞMA KURULU YAYIN İLKELERİ İLETİŞİM
HOME PAGE
NEW ISSUE
BACK ISSUES
EDITORIAL BOARD
PUBLICATION PRINCIPLES
CONTACT

Sayı 23 (2017 Bahar) - Issue 23 (Spring 2017)

Stirner, Nietzsche ve Foucault’yu Birbirine Bağlayan Entelektüel Soyağacı
(The Intellectual Genealogy Connecting Stirner, Nietzsche and Foucault)
       Gürhan ÖZPOLAT  
Derrida-Foucault Tartışmasını Yeniden Okumak: Foucault’da Dönemleştirme ve Tarihsellik Sorunu
(The Derrida-Foucault Debate Revisited: The Problem of Periodization and Historicity in Foucault)
       Emre KOYUNCU
(Tam metin/full text)(“Michel Foucault’s Machiavelli”: A Glance at Foucault’s Reading of Machiavelli in the Context of Governmrntality)
       H. Bahadır TÜRK
Michel Foucault’nun Machiavelli’i: Yönetimsellik Bağlamında Foucault’nun Machiavelli Okumasına Bir Bakış
Richard Rorty’de Kamusal Alan Özel Alan Ayrımı ve Eleştirisi
(The Public Sphre and Private Sphre Seperation in Richard Rorty and Criticism)
     Sezal ÇINAR ÖZKANBenjamin Constant’da Din Düşüncesi’nin Politik Yansımaları        
(The Political Reflections of Religious Thought in Benjamin Constant)
       Mustafa Cem OĞUZ
Yerelden Küresele Evrilen Ekolojik Krizin Psiko-Sosyal ve Politik Ekolojik Açılardan İrdelenmesi
(The Ecological Crisis Evolving from the Local to the Universal within the Psychosocial and Political Ecological Aspects)
       Mehmet Ali ÇELİK, Ali Ekber GÜLERSOY, Şadi İDEM, Çağdaş DEDEOĞLU    
Küreselleşme ve Gücün Gölgesindeki “Demokrasi”
(Globalization and the “Democracy” in the Shadow of Power)
       Nurhayat ÇALIŞKAN AKÇETİN
Kant’ın Hukuk Öğretisinde Yurttaşlık Durumuna Geçiş ve İzin Verici Yasanın Olanakları
(Der Übergang zum bürgerlichen Zustand und die Möglichkeiten des Erlaubnisgesetzes in der Rechtslehre Kants)
       Toros Güneş ESGÜN  Toplumsalın Yitik Öznesi ya da Metanın Fetiş Karakteri
(The Missing Subject of the Social or the Fetish Character of the Commodity)
       Vedat Ulvi ASLANKötülüğün Sıradanlığı Karşısında Özerk Birey
(Autonomous Individual in The Face of The Banality of Evil)
       Sebile BAŞOK DİŞEleştirel Teori ve Pragmatizmin “Değişme” ve “İlerleme” Konusuna Yaklaşımı
(Approaches of Critical Theory and Pragmatism to “Change” and “Progress”)
       Emre ÖZTÜRKGiambattista Vico: Eğitim ve Bilim
(Giambattista Vico on Education and Science)
       Nurdan YILDIZ YÜCEL, Talip KABADAYIKültür Dünyasının İlk Üretimleri, Mitolojiler
(Mythologies, The First Productions of Culture World )
       Sema ÖNALBir Düşünme Biçimi Olarak Aristoteles Öncesi Şartlı Yapılar
(Conditional Structures as a Form of Thought Before Aristotle)
       Hülya ALTUNYA, Ayşe ŞAVKLIYILDIZSofist ve Filozof Ayrımı Işığında Antik Felsefe
(Ancient Philosophy in the Light of the Distinction Between the Sophist and Philosopher)
       Ezgi DEMİR ORALGÜL Gerçeklik ve Sanı Yaklaşımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Denemeler Sergi Örneği
(A Comparative Analysis on the Reality and Conjecture Approach: Example of "The Essays" Exhibition)
       Tuba GÜLTEKİN, Ezgi TOKDİL
(Tam metin/full text)
     


The Tractatus, Logical Space, and Zombies
(Tractatus, Mantıksal Uzam ve Zombiler)
       Serdal TÜMKAYA
(Tam metin/full text) Heidegger’in Tekniğin Kökenine İlişkin İncelemesi
(Heidegger’s Investigation on the Origin of the Technique)
       Didem DELİCE
(Tam metin/full text)
 


 Schelling’in Dinamik Doğa Tasarımı
(Dynamic Nature Representation of Schelling)
       Oya Esra BEKTAŞ
(Tam metin/full text)Aristoteles’te Etik Öznenin Kuruluşu
(Construction of the Moral Subject in Aristotle)
       Mammad ASGAROV
(Tam metin/full text) Çeviri  
Chaucer’ın Geç Ortaçağ İngiltere’sinde Edebi Nominalizm: Öncü Bir Paradigmaya Doğru
(“Literary Nominalism in Chaucer’s Late-Medieval England: Toward a Preliminary Paradigm”)
       Richard J. Utz
(Tam metin/full text)