ISSN - 0106123
  Ayraç içinde ve altı çizili felsefe...
JOURNAL OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES
ELECTRONIC JOURNAL

 
ANA SAYFA
YENİ SAYI
ÖNCEKİ SAYILAR
YAYIN/DANIŞMA KURULU
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
HOME PAGE

NEW ISSUE

BACK ISSUES

EDITORIAL BOARD

PUBLICATION PRINCIPLES

CONTACT


Sayı 24 (2017 Güz) - Issue 24 (Fall 2017)

sayı 24 / issue 24

(Sayı 24 tam metin/Issue 24 full text)


Germaine De Staël’in Failliği ve Feminist İlişkisel Özerklik Anlayışı
(Germaine de Staël’s Agency and the Feminist Understanding of Relational Autonomy)
       Fatma TÜTÜNCÜ (1-18)  
Modern Felsefede Estetik Çıkarsızlık Kavramının Gelişimi
(The Development of the Concept of Aesthetic Disinterestedness in Modern Philosophy)
       Büşra AKKÖKLER KARATEKELİ (19-35)
(Tam metin/full text)
 

Sanata Karşı Başkaldırı: Avangard
(Uprising Against Art: Avant-Garde)
       Gülce SORGUÇ (37-56)
 


Biricik Ve Mülkiyeti’nde Ben (Ego) Kavramı Ve Modern İnsan Tanımının Dönüşümü
(The (The Concept of I (Ego) in The Ego and Its Own and Transformation of Understanding in Modern Human)
     Cengiz Mesut TOSUN - Elif Can ÇAKIR (57-74)


      
Umberto Eco ve Kitaptaki Kurt        
(Umberto Eco and the Wolf in the Book)
       Taşkıner KETENCİ - Haluk AŞAR (75-91)
Tarihsel Bir Deneyim Olarak Sanat
(Art as a Historical Experience)
       Erdal İSBİR (93-108)  
Paul Weiss’ta Yaşanmış (Nesnel) ve Yazılmış Tarih
(Paul Weiss: History as Lived [Objective] and Written)
       Nagehan BOZDOĞAN LEK - Talip KABADAYI (109-136)
“Tarih”e Disiplinlerarası Bir Perspektifle Bakmak: Bloch ve Braudel
(Looking at “History” with an Interdisciplinary Perspective: Bloch and Braudel)
       Gülçin AYITGU (137-158)  


   
Tarihsel Gerçeklikler ile Matematiksel Gerçekliklerin Karşılaştırılması Bağlamında Hegel’in Yöntem Anlayışına Bir Bakış
(An Overview of Hegel's Understanding of Method within the Context of Comparing Historical Truths with Mathematical Truths)
       Banu ALAN SÜMER (159-175)


 
Çelişkinin Devinimi
(Movement of Contradiction)
       Nevin FERHAT (177-194)


   
Beşeri Coğrafyada Bilimsel Bilgi ve Metodolojik Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme
(An Assessment on its Methodological Applications and Scientific Knowledge in Human Geography)
       Nurettin ÖZGEN (195-221)


Modern Epistemolojinin Temel Refleksiyonu Olarak Yöntemsel Düşünmenin Zemini
(Ground of Methodical Thinking as Fundamental Reflection of Modern Epistemology)
       Yakup KAHRAMAN (223-241)


 
Descartes ve Hume’da “Şüpheli Bilgi” Fikri
(The Idea of “Sceptical Knowledge” in Descartes and Hume)
       Adnan ESENYEL (243-264)


  
Yanlıştaki Doğru: Spinoza’nın Affectio’su
(The Truth in Falsity: Spinoza’s Affectio)
       Erdem ÇİFTÇİ (265-276)


    
Hakikat Sevgisi ve Hakikat Arzusu Olarak Felsefe: Platon ve Spinoza
(Philosophy as Love of Truth and Desire of Truth: Plato and Spinoza)
       Sevinç TÜRKMEN AKSU (277-294) 


 
Kant’ta Apriori Bilgi, Kategorik Buyruk ve Özgürlük Kavramlarına İlişkin Bir Yapısöküm Denemesi
(An Attempt of Deconstruction on Concepts of A Priori Knowledge, Categorical Imperative and Freedom in Kant)
       Sezal ÇINAR ÖZKAN (295-316)
(Tam metin/full text)
 

İtici Bir Güç Olarak Oluşsal Şiddet
(Existential Violence as a Repulsive Power)
       Özlem DERİN (317-336)
(Tam metin/full text)


Machiavelli: Barışı Sevmek ve Savaşmayı Bilmek
(Machiavelli: Loving Peace and Making War)
       M. Ertan KARDEŞ (337-352)
İbn-i Haldun’un Tarih, Devlet ve Toplum Anlayışının Günümüz Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Ibn-i Khaldun’s History, State And Society Understanding in Contemporary Perspective)
       Nurhayat ÇALIŞKAN AKÇETİN (353-375)
(Tam metin/full text)


Ekofeminizm ve Dualizm Fikri
(Ecofeminism and the Idea of Dualism)
       Seçil Mine TÜRK (377-392)
Platon’un Kadınlara Yönelik Tutumu Üzerine Bir İnceleme
(A Study On Plato’s Attitude Towards Women)
       Sena IŞIKGİL (393-404)
(Tam metin/full text)


Levinas’ın Kutsiyet Felsefesi ve Ricoeur’ün Hiperbolik Eleştirisi
(Levinas’ Philosophy of Sainthood and Ricoeur’s Hyperbolical Criticism)
       Cevriye DEMİR GÜNEŞ (405-419)
(Tam metin/full text)


Ahlakın Neliği Sorununa Bir Bakış: Darwin ve Nietzsche’de Ahlakın İşlevi
(A Look at the Question of Morality: The Function of Morality in Darwin’s and Nietzsche’s Theories)
       Eda ÇAKMAKKAYA (421-437)
Bir Anti-Darwinist Olarak Nietzsche
(Nietzsche as an Anti-Darwinist)
       Zülfükar Emir ÖZER (439-458)