ISSN  2618-5784
  Ayraç içinde ve altı çizili felsefe...
JOURNAL OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES
ELECTRONIC JOURNAL

 
ANA SAYFA
YENİ SAYI
ÖNCEKİ SAYILAR
YAYIN/DANIŞMA KURULU
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
HOME PAGE

NEW ISSUE

BACK ISSUES

EDITORIAL BOARD

PUBLICATION PRINCIPLES

CONTACT


Sayı 25 (2018 Bahar) - Issue 25 (Spring 2018)

sayı 25 / issue 25

(Sayı 25 tam metin/Issue 25 full text)


Aurelius Augustinus’ta Nedensellik Sorunu
(The Problem of Causality in Aurelius Augustinus)
       Hasan AYDIN (1-24)   
Bir Kategori Hatası Olarak David Hume’un Nedensellik Kavramı
(David Hume’s Concept of Causality as a Categorical Mistake)
       Hasanhan Taylan ERKIPÇAK (25-36)
(Tam metin/full text)
 

Hayali Olan ve Descartes’ın Paradoksal Rasyonelliği
(The Imaginary and Descartes’ Paradoxical Rationality)
       Fulden İBRAHİMHAKKIOĞLU (37-50)
 

İbn Bacce’de Düşünülür Nesneler ile Birleşmenin Basamakları
(The Degrees of Conjunction with Intelligibles in Ibn Bajja)
     İlyas ÖZDEMİR (51-69)

      
Aristoteles Mantığı Ne Hakkındadır?        
(What is the Aristotle’s Logic About?)
       Ezgi DEMİR ORALGÜL (71-89)
Bilim Felsefesinde Sınır Çizme Sorununun Analizi ve Homeopatiye Uygulanması
(An Analysıs of the Demarcation Problem in Philosophy of Science and Its Applicatıon To Homeopathy)
       Alper Bilgehan YARDIMCI (91-107)   
Zeitgeist ve Michel Foucault’nun Tarihsel A Priori Kavramı
(Zeitgeist and Michel Foucault’s Historical A Priori)
       Ertuğrul İbrahim KIZILKAYA (109-130)
“Deliliğin Tarihi” Bağlamında Toplumsal Ötekiliğin İnşasına Dair Bir Değerlendirme
(An Evaluatıon on the Formation of Social Otherness in the Context of "History of Madness")
       Feyza Şule GÜNGÖR (131-144)   

   
Sinizm Çağında Arzunun Kuvveti: İdeolojinin Ötesinde Politikayı Yeniden Düşünmek
(The Puissance of Desire in The Age of Cynicism: Rethinking Politics Beyond Ideology)
       Serhat Celâl BİRDAL (145-161)

 
Nietzsche’nin Ontolojik ve Etik-Politik Okumaları: Heidegger’e Karşı Deleuze
(Ontological and Ethico-Political Readings of Nietzsche: Deleuze Versus Heidegger)
       Onur KARTAL (163-180)

  
Felsefede İnsan-Hayvan Sorunu: Derrida ve Levinas Arasındaki Karşıtlığa Yeni Bir Yaklaşım: Kucaklama Olarak Sarılma Üzerine
(The Human-Animal Problem In Philosophy: A New Approach to the Opposition Between Derrida and Levinas: On Hugging as Embracing)
       Engin YURT (181-206)


Nietzsche ve Transhümanizm Bağlantısı Üzerine Bir Değerlendirme
(An Assessment On Nietzsche and Transhumanism Connection)
       Ahmet DAĞ (207-224)

 
W.D.Ross’un “Prima Facie Duty” Kavramı
(W.D. Ross’ Concept of “Prima Facie Duty)
       Filiz BAYOĞLU KINA (225-238)

  
Ludwig Wittgenstein’ın Ahlak Bilimi Eleştirisi
(Ludwig Wittgenstein’s Criticism of Science of Ethics)
       Peyyamisefa GÜLAY (239-253)

    
Feminist Bakım/Özen Etiği ve Uluslararası Siyasetin Bazı Normatif Soruları İçin Önemi
(Feminist Ethics of Care and Its Importance For Some Normative Questıons in International Politics)
       Fatma Armağan TEKE LLOYD (255-271)  

 
Ahlaki Doğa Algısı: Anaksimandros’un Kozmolojisinde Moira-Physis-Nomos İlişkisi
(Moral Understanding of Nature: The Relation of Moira-Physis-Nomos in Anaximander’s Cosmology)
       Serpil KAYGIN (273-288)
(Tam metin/full text)
 

Antik Yunan Düşüncesindeki Temel Karşıtlıkların Eril Karakteri: Platon
(The Masculine Character of Leading Counterparts in Ancient Greek Thought: Plato)
       F. Betül TATLI (289-306)
(Tam metin/full text)


Edward Said’in Metodolojisinde Söylem-İdeoloji İlişkisi
(Discourse-Ideology Relation in Edward Said's Methodology)
       Gül TURANLI (307-322)
Siyaset Felsefesi Perspektifinden Demokrasi ve Ana Akım İlişkisi: Çelişki mi, Tutarlılık mı?
(Relation Between Democracy And Mainstream from the Perspective of Political Philosophy: Dilemma or Coherence?)
       Sinan EVCAN (323-345)
(Tam metin/full text)


Leo Strauss’un Hiero Yorumunda Tiranlık Öğretisi ve Felsefe
(The Tyrannical Teaching and Philosophy in Leo Strauss’s Interpration of Hiero)
       Mete Ulaş AKSOY (347-365)
Hegel ve Marx’ta Özgürlük Olarak Emek
(Labor as Freedom in Hegel and Marx)
       Gaye İLHAN DEMİRYOL (367-381)
(Tam metin/full text)


Yeni Toplum ve Kitlesel Tüketim
(New Society and Mass Consumption)
       Ömer Ersin KAHRAMAN (383-400)
(Tam metin/full text)


İktisatta Formalizm Sorunu Üzerine Bir İnceleme
((A Study on the Problem of Formalism in Economics)
       Sinem KUTLU (401-414)
Demosthenes’de Philanthrōpia Kavramı
(The Concept of Philanthrōpia in Demosthenes)
       Esengül AKINCI ÖZTÜRK (415-426)
Wittgenstein’da Özel Dil Argümanı ve Sosyal Bağlamın İşlevi
(Private Language Argument in Wittgenstein and the Role of Social Context)
       Ahmet Cüneyt GÜLTEKİN (427-448)
(Tam metin/full text)
   

Hegel’in Tinin Fenomenolojisi ile Wittgenstein’ın Tractatus’unda Dünyanın Apriori Dilselliği Sorunu
(The A Priori Linguistic Problem of the World in Hegel’s Phenomenology of Spirit and Wittgenstein’s Tractatus)
       Eren RIZVANOĞLU (449-468)
Felsefe ve Sanat Arasında: Estetik Düşünüm
(Between Philosophy and Art: Aesthetic Reflection)
       Özcan Yılmaz SÜTCÜ (469-485)
Stuart Hall ve Gramsci Etkisi
(Stuart Hall and Gramsci Effect)
       Selda TUNÇ SUBAŞI (487-502)
Modern Felsefenin Yeni Bir Kategorisi Olarak Kierkegaard’ın Yineleme Kavramı
(As a New Category of Modern Philosophy Kierkegaard’s Concept of Repetition)
       Yasemin AKIŞ YAMAN (503-518)
“Niçin Doğayı Korumalıyım?” Sorusuna İki Olası Yanıt
(Two Replies to the Question “Why Should I Protect Nature?”)
       Mahmut ÖZER (519-533)
Lacan ve Topoloji
(Lacan and Topology)
       Erman KAÇAR (535-554)