Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
Sayı: 2 (2006 Güz)

Editörden

I. Bilim Felsefesi/Philosophy of Science

Aristotelesçi Sosyal Bilim Anlayışı, Pozitivizm ve Hermeneutik Üzerine II  (s. 3-16)
(On Aristotelian Comprehensiom of Social Sciences, Positivism and Hermeneutics)
       H. Nur Erkızan

Kesin Bir Bilim Olarak Felsefenin Kartezyen Dayanakları  (s. 17-28)
(Cartesian Foundations of Philosophy as a Rigorous Science)
       Kamuran Gödelek

Kuramdan Bağımsız Gözlem ve Deney Dili Olanaklı mıdır?  (s. 29-44)
(Can There Be Any Dictionary of Observation and Experiment Apart From A Theory?)
       Talip Kabadayı

II. Estetik ve Sanat Felsefesi/Aesthetics and Philosophy of Art

Sanat ve Değer  (s. 47-50)
(Art and Value)
       Sabri Büyükdüvenci

Felsefe Açısından Pazarın Dışındaki Sanat  (s. 51-62)
(The Art out of Market: From the point of view of Philosophy)
       Işık Eren

Aristoteles'te Katharsis Kavramı  (s. 63-72)
(The Concept of Katharsis in Aristotle)
       Hülya Can

III. Etik/Ethics

Günümüz Etiğinin Epistemolojik İkilemleri  (s. 73-82)
(The Dilemmas of Contemperary Ethics)
       Harun Tepe

Olgu, Değer ve Kuram-Yüklülük  (s. 83-90)
(Fact, Value and Theory-Ladenness)
       Halil Turan

Aristoteles ve Wittgenstein: Etikte İki Yol  (s. 91-100)
(Aristotle and Wittgenstein:Two Ways in Ethics)
       Taşkıner Ketenci

Erdem Etiği Normatif Midir?  (s. 101-108)
(Is Virtue Ethics Normative?)
       Berfin Kart

IV. Siyaset Felsefesi/Philosophy of Politics

Hegel ve Liberalizm  (s. 111-122)
(Hegel and Liberalism)
       Işıl Bayar Bravo

Yöneten-Yönetilen İlişkisi/Çelişkisi  (s. 123-144)
(The Relation/Contradiction Between the Administrator-the Administrated)
       Hamdi Bravo

V. Çağımızın Sorunları ve Felsefe/Problems of Our Age and Philosophy

Tarihsizlikten Tarihselliğe  (s. 147-154)
(From Historylessness to Historicalness)
       Kurtuluş Dinçer

Medyada Amacın Araca Dönüşmesi/Dönüştürülmesi  (s. 155-162)
(The Transformation of Aim to Means in Media)
       Yavuz Kılıç