Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
Hegel ve Liberalizm  (s. 111-122)

ÖZET
Bu yazıda, Hegel'in siyaset felsefesine ilişkin görüşleri ile liberalizm arasındaki ilişki sorunu ele alınmaya çalışılmıştır. Hegel'in görüşlerinin liberalizmi hazırladığını düşünenlerin tersine, onun siyaset felsefesi ve devlet anlayışının aslında liberalizm eleştirisi olduğu savı temellendirilmeye çalışılacaktır. Hegel'in tasarladığı devlette yurttaşlara pek çok hak ve özgürlüğün tanınması liberalizme yol açmış gibi görünse de, onun siyaset felsefesine, devlet ve özgürlük anlayışlarına ilişkin görüşleri, klasik liberalizmin tasarladığı gibi değildir.
       Anahtar Sözcükler: Klasik Liberalizm, Devlet, Özgürlük, Birey, Bireycilik, Siyaset Felsefesi

(Hegel and Liberalism)
ABSTRACT
In this article, the issue that the relationship of Hegel's political philosophy to traditional liberalism is tried to examine. In contradiction to the thinkers who propose that Hegel's opinions prepared the liberalism, Hegel's view on political philosophy and state in fact seems as the critique of liberalism. This article tries to expose a justification for this claim. While Hegel's notion of state recognizes many rights and freedoms associated with liberalism, his views on political philosophy, state and freedom can never be received as traditional liberalism.
       Keywords: Traditional Liberalism, State, Freedom, Individual, Individualism, Political Philosophy.