Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
Yöneten-Yönetilen İlişkisi/Çelişkisi  (s. 123-144)

ÖZET
Bu yazının amacı, toplumsal yapının üzerine oturmuş olduğu yöneten-yönetilen ilişkisinin nasıl kurulmuş olabileceğine dair iki farklı yanıtı serimlemektir. Bu yanıtlardan biri, "toplum sözleşmesi" fikri; diğeri ise "köle-efendi çelişkisi"dir. 'Toplum sözleşmesi' fikrini savunanların gerekçelerini ve bu fikrin içermelerini gösterebilmek için J.J. Rousseau'nun görüşleri; 'köle-efendi çelişkisi'ni savunanların gerekçelerini ve bu düşüncenin içermelerini gösterebilmek için de F. Nietzsche'nin görüşleri ele alınmıştır.
       Anahtar Sözcükler: yöneten, yönetilen, köle, efendi, Rousseau, Nietzsche.

(The Relation/Contradiction Between the Administrator-the Administrated)
ABSTRACT
The aim of this paper is to expose two different answers to the question how the relation -which is the base of the societal structure- between administrator and the administrated is constituted. One of these answers is the idea of "social contract"; and the other is "lord-bondage contradiction". To expose the justifications of the defenders of the idea of "social contract" and to show the implications of this idea, the view of J.J. Rousseau is examined; to expose the justifications of the defenders of "lord-bondage contradiction" and to show the implications of this view, the view of F. Nietzsche is examined.
       Keywords: administrator, the administratede, lord, bondage, Rousseau, Nietzsche.