Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

İNSANLAŞMA SÜRECİ OLARAK EĞİTİM
VE PLATON

ÖZET
Eğitimin bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemi herkesin tartışmasız kabul ettiği bir gerçektir. Tartışılan şey eğitimin hangi amaçlara hizmet edeceğidir. Fakat bundan önce yanıtlanması gereken soru insan-eğitiminin ne olduğudur. Bu sorunun yanıtına göre, eğitimin sırf mesleki, dinsel veya ideolojik amaçlar taşıması gerekip gerekmediği konusunda bir karara varabiliriz.
Eğitimin neliği ve amacına yönelik bu tartışmada, Platon'un bir insanlaşma süreci olarak gördüğü  eğitime ilişkin görüşlerinin bizler için bir hareket noktası olabileceği inancındayım.

Anahtar Sözcükler: eğitim, insan, amaç, erdem, değer, birey, toplum.

(Education As A Process of Being-Human and Plato)
ABSTRACT
The importance of human-education, in the individual life as well as social life, is a fact far from doubt. What has been discussed is which purposes education has to serve. However, before that, we must have an answer for "what is human-education?". According to the given answer, we can come to a decision whether education has to possess only teological, ideological or occupational purposes.
I think, in this discussion on what education and its purpose is, Plato's view of education which takes education as a process of being-human, might be a starting-point for us.

Key words: education, human-being, purpose, virtue, value, individual, society.