Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

HEGEL'DE
DEVLET VE ÖZGÜRLÜK İLİŞKİSİ

ÖZET
Özgürlük, eylemleri toplumun ve, özellikle de, devletin gereklilikleri, zorunlulukları ve beklentileri tarafından sınırlanan bireylerin en sıklıkla dile getirdikleri taleplerden biridir. Bu durum, genellikle, bireylerin "keyfilik"le "özgürlüğü" birbirine karıştırması olgusundan ortaya çıkar. Ussallıkla uygunluk içerisinde ve onun tarafından sınırlanmış olması gereken özgür eylemlerin yapısı ve ıralayıcıları dolayısıyla, "İstediğimi yapmak" ilkesi ne özgürlükle aynı şeydir ne de onun bir tarzıdır.
Bu makalede, Hegel'in -devletin yasalarının zorunluluğuyla bağlantılandırılmış ve bundan ayrılamayacağını düşündüğü- özgürlük görüşü serimlenmeye çalışılacaktır. Bunun için, birey, toplum ve devlet arasındaki ilişki hakkındaki düşünceleri çözümlenip ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Hegel, Devlet, Birey, Toplum, Özgürlük


(The Relation Between State and Freedom in Hegel)
ABSTRACT
Freedom is one of the most expressed demand by the individuals whose actions are limited by the requirements, necessities or expectations of society and, especially, of  the state. This situation generally originates from the fact that individuals confuses "arbitrariness" with "freedom". Because of the structure and characteristics of free actions which must accord with and limited by rationality, the principle "To do what I want" is not same as with -or even a mode of- freedom.
In this article it is tried to be exposed Hegel's view of freedom which is related and thought by him as undistinguishable with the necessities of the laws of state. For this aim, his thoughts on the relation between individual, society and the state is tried to be analysed and set forth.

Keywords: Hegel, State, İndividual, Society, Freedom