Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
KANT ETİĞİNDE DUYGUCULUĞUN ELEŞTİRİSİ

ÖZET
Etik tarihinde “ahlâk duygusu” pek çok filozofun araştırma konusu olmuştur. 18. yüzyıl İngiliz filozofları A.A.C. Shaftesbury, Francis Hutcheson ve David Hume ahlaksal değerlendirmelerin, yargıların ve eylemin ahlak duygusu tarafından belirlendiğini savunurlar. Bu düşünürler ahlak duygusunun “ahlaksal duyu” adını verdikleri özel bir duyunun ürünü olduğunu savunurlar. Kant ise etik görüşünde ahlak duygusunu deney ürünü ve mutluluk ilkesinin savunusu olarak değerlendirir ve şiddetle eleştirir. Kant’ın duyguculuk eleştirisi günümüz etiğindeki duygucu yaklaşımı doğru anlamak için bir yol gösterici olabilir.

Anahtar Sözcükler: Kant, Duyguculuk, Hume, Shaftesbury, Hutcheson.   

(The Criticism Of Emotionalism In Kant’s Ethics)
ABSTRACT
“Moral (ethical) feeling” has been the topic of investigation of many philosophers in the history of ethics. 18th century philosophers A.A.C. Shaftesbury, Francis Hutcheson and David Hume defend that moral evaluations, judgments and acts are determined by the moral feeling. These philosophers claim that moral feeling is the product of a special sense which is called “moral sense”. On the other hand, Kant appraises moral feeling as the product of experience and the defense of the principle of happiness and passionately criticizes. Kant’s criticism of emotionalism can be used to rightly understand the emotionalist approach in contemporary ethics..

Key Words: Kant, emotionalism, Hume, Shaftesbury, Hutcheson, Moral Sense.