Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
TARİH BİLGİSİNİN OLANAKLI OLMASINDA İNSAN DOĞASINA İLİŞKİN BİLGİNİN YERİ

ÖZET
Her bir bilim alanının kendine özgü bir yapısı olduğu düşünülürse, bir bilim olarak tarihin bütünüyle kesin bilgiler ortaya koyamayacağı görülebilir. Ama tarihin kesinliği az olan bilimlerden biri olması onun değerini hiçbir biçimde azaltmaz. Ne var ki tarih alanında kesin bilgilerin olmadığı iddiası, tarihin bütünüyle göreli olduğu anlayışına da götürmüştür. Bu anlayışı savunanlar, görelilik bağlamında, aslında “tarih bilgisinin olanaklı olup olmadığını” tartışmaktadır. Bu yazı, görelilik-mutlaklık tartışmaları dışında, tarih bilgisinin olanaklı olmasında insan doğasının bilgisinin yerini tartışmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Sözcükler: görelilik, insan doğası, kanıt, belge, yorum.   

(The Place of Knowledge of Human Nature for the Possibility of Historical Knowledge)
ABSTRACT
Taking into consideration that every field of science has a peculiar structure, it is seen that history as a science cannot claim certain knowledge. But being one of the sciences which has less certainty, the value of it can not be reduced. However, the argument stating that there is no certain knowledge in the field of history, leads to the conception that history is totally relativistic. The supporters of this understanding, in the context of relativity, indeed, have an argument on the question if “historical knowledge is possible.” This paper, apart from the debates on relativity-absoluty, aims at discussing the place of the knowledge of the human nature for the possibility of historical knowledge.

Key Words: relativity, human nature, evidence, document, interpretation.