Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
CARNAP, QUINE VE NATÜRALİZM

ÖZET
Carnap, metafiziği “dışsal sorular”a cevaplar bulmaya ve bu cevapları felsefi olarak temellendirmeye çalışan boş ve gereksiz bir girişim olarak belirler. Çünkü dışsal sorular, duyu deneyimleri düzeyinde isabetli öndeyilerde bulunmayı sağlayan bir teorik-konuşma dilinde hiçbir cevabı bulunmayan “sözde-problemler”i ifade eder. Öyle ki, belli bir “dilsel çerçeve”den bağımsız olarak dışsal sorulara verilen cevaplar, “bilişsel içerikten” tamamen yoksun olduğu için deneysel olarak test edilemez. Carnap için sadece belli bir “dilsel-çerçeve” bünyesinde şekilenen sorular, yani “içsel sorular” cevaplandırılabilir sorulardır. Benzer şekilde, Quine’a göre, bilginin doğası hakkındaki felsefi sorular deneysel psikoloji bünyesinde doğa bilimlerine paralel olarak ele alınmalıdır. Çünkü epistemolojik bakımdan makul sayılabilecek sorular, sadece doğa bilimlerinin metotları aracılığı ile cevaplanabilen sorulardır. Bu makalenin temel amacı, Quine’ın ileri sürdüğü bu natüralist savın Carnap’ın içsel/dışsal sorular ayrımı ile karakterize edilemeyeceğini göstermektir.

Anahtar Sözcükler: Carnap, içsel/dışsal sorular, Quine, doğallaştırılmış epistemoloji, “yer-değiştirme” tezi.   

(Carnap, Quined Naturalism)
ABSTRACT
Carnap’s distinction between internal and external questions is central to his views on naturalistic ontology. On the basis of this distinction, he identifies metaphysics as an undue attempt to overcome external questions, questions that have no proper answers in an ideal language allowing us to generate accurate predictions at the sensory level. But, on the other hand, internal questions are those that can be adequately addressed by the methods of natural science. Similarly, Quine argues that epistemology is a chapter of natural science wherein problems raised about the nature of knowledge make sense just because they can be resolved by appeal to the methods of natural science. This paper argues, however, that Quine’s defense of naturalism in epistemology cannot be identified with Carnap’s claim that ontological questions are intelligible only within a linguistic framework.

Key Words: Carnap, internal/external questions, Quine, naturalized epistemology, “replacement” thesis.