Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
SOKRATES’İN YURTSEVERLİĞİ: SÖZ VERMEK, SÖZÜNDE DURMAK VE İNSANA SAYGI

ÖZET
Bu makalenin konusu Sokrates’in yurtseverliğidir. Makale, Sokrates’in Atina yasalarına bağlılığından kaynaklanan yurtseverliğinin temelinde insan sevgisi olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Bu düşünceyi temellendirmede, Hobbes, Rousseau ve Sartre’ın görüşlerinden hareketle, hukukun oluşumundaki temel değer olan “söz verme” temelinde, Kant’ın sözünde durma ile insana saygı arasında kurduğu bağlantı üzerinde durulacaktır. Kant’ın kurduğu bu bağlantıya göre, sözünde duran kişi, aynı zamanda insanı araç olarak değil, amaç olarak gören, insana saygı duyan kişidir de. Sonuç olarak, yasaya bağlılık sözünde durmanın bir ifadesidir. Sokrates, Atina yasalarına bağlı kalarak sözünde durmuş, Atina halkının özelinde insana saygıda temelini bulan insan sevgisini ortaya koymuştur.

Anahtar Sözcükler: Yurtseverlik, Söz verme, Saygı, İnsan Sevgisi, Sokrates.   

(The Patriotism of Socrates: To Promise, To Keep Promise and Respect to Human )
ABSTRACT
The article of this declaration is the patriotism of Socrates. The article aims showing the source of Socrates’ patriotism which comes from loyality to Athens’ laws is his love of the human. To fix this thought, using Hobbes, Rousseau and Sartre’s thoughts as basis, ‘keeping promise’ as the main value of constitution of law, focusing on Kant’s relation between ‘respect to human’ and ‘keeping word’.According to this relation,the person who keeps promise also respects human and sees human as a being not a tool Finally,loyality to laws is a reflection of keeping word.Socrates kept his word by being loyal to Athens’ laws and showed his love for residents of Athens in general his love for humans.

Key Words: : Patriotism, keeping promise, respect, Love of Human, Socrates.