Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim
PLATON VE ARİSTOTELES’İN BİLİMLERE İLİŞKİN SINIFLAMALARI

ÖZET
Platon, deneysel hiç bir veri içermeyen, tamamen akılsal kavramlara ve onlar arasındaki tümdengelimli çıkarımlara dayanan disiplinleri bilim olarak kabul etmiştir. Bu bilimler sırasıyla aritmetik, geometri, astronomi, harmoni ve bütün bunların üzerinde olan diyalektiktir. Fakat Aristoteles, Platon’un bilim anlayışının tam tersi yönünde bir yaklaşım sergilemiş, gözle görülür ve tikel olan, değişen ve olduğundan başka türlü olabilen şeyleri konu alan fizik, kimya, biyoloji gibi bilim¬leri gerçek bilimler olarak kabul etmiştir. Çünkü Platon için gerçekten var olan, uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, duyularla değil, yalnızca tinsel olarak anımsama yoluyla kavranabilen idealar iken, Aristoteles için gerçekten var olan, duyularımızla algıladığımız, şu diye gösterdiğimiz bireysel varlıklardır.

Anahtar Sözcükler: Platon, Aristoteles, bilgi, bilim, bilimlerin sınıflanması.   

(The Classification of The Sciences in Plato and Aristotle)
ABSTRACT
Plato accepts as science only the disciplines which contain no empirical data and depend solely on rational concepts and deductive inferences between them. These sciences are by the order of arithmetic, geometry, astronomy, music and above all dialectic. But, Aristotle set forth a scientific approach exactly opposed to Plato’s and accepted sciences whose subject matter is something particular, can be seen and be changeable as real sciences such as physics, chemistry and biology. For Plato, what is in fact real is ideas which are eternal, independent from the subject, can be conceived not by senses but only spiritually, whereas for Aristotle, what is in fact real is the particular entities which can be shown and conceived by senses.

Key Words: Plato, Aristotle, knowledge, science, the classification of the sciences .