Ayraç içinde ve altı çizli felsefe...
Felsefe ve sosyal bilimler Dergisi
 
ana sayfa Yeni sayi onceki sayilar Yayin/danisma kurulu Yayin ilkeleri iletişim

KİMLİK İNŞASINDA SÖYLEM VE ANLAM İLİŞKİSİ: KOCABAŞ ABDALLARI ÖRNEĞİ

ÖZET

Abdal kimliğinin sunumu üzerine odaklanan bu çalışma, söylem ve anlam ilişkisi temelinde bir kurgudur. Abdal kimliğinin kendisini var kılma ve tanımlama sürecinde kullandığı söylem ve ifadelerin yapısal çözümlemesi aracılığıyla, kimliğin farklı zaman ve mekandaki temsiliyeti irdelenmeye çalışılmaktadır. Gerçekte söylemin nereye ve neden ait olduğu sorusu, içinde yaşanılan toplumun işleyişini açığa çıkarmada ve söyleyenin konumunu anlamada anahtar konumdadır. Diğer bir ifadeyle farklı kimlik kabullerinin ardında yatan dayanakların kültürel bağlamı üzerinden sosyolojik bir okuma ve anlama hedeflenmektedir. Bu perspektif içerisinde araştırma alanı olarak belirlenen, Denizli İlinin Kocabaş Kasabasında yaşayan Abdallarla derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler çalışmanın sorgu alanları çerçevesinde analiz edilerek yorumlanmıştır.

Anahtar Sözcükler:Abdallar, Alevilik, Kültür, Kimlik, Söylem.

(Relationship Between Discourse and Meaning in the Process of Identity Construction: Example of Kocabaş Abdals)

ABSTRACT

This study focuses on the representation of Abdal identity on the basis of the relationship between discourse and meaning. The representation of Abdal identity in different times and places will be scrutinized through the structural analysis of the discourse and expressions used by Abdals in the process of their self-existence and self-identification. The question of where and why discourse actually belongs is a key factor in disclosing the dynamics of a given society and understanding the position of the speaker. In other words, this study aims to introduce a sociological reading through the cultural context of the foundations underlying different identity receptions. From this perspective, in-depth interview was conducted with the Abdals living in Kocabaş Town of Denizli which had been determined as the research area, and the obtained data were analyzed and interpreted within the framework of the study’s areas of interrogation.

Keywords:Abdals, Alawism, Culture, Identity, Discourse.