ISSN  2618-5784
  Ayraç içinde ve altı çizili felsefe...
JOURNAL OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES
ELECTRONIC JOURNAL

 
ANA SAYFA
YENİ SAYI
ÖNCEKİ SAYILAR
YAYIN/DANIŞMA KURULU
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
HOME PAGE

NEW ISSUE

BACK ISSUES

EDITORIAL BOARD

PUBLICATION PRINCIPLES

CONTACT


Sayı 26 (2018 Güz) - Issue 26 (Fall 2018)

sayı 26 / issue 26

(Sayı 26 tam metin/Issue 26 full text)


Aylaklık, Zamansallık ve Yaşlılık
(Idleness, Temporality and Aging)
       Cihan Camcı (1-12)   
İbrahim'in Yolculuğu: İmana İlişkin Felsefi Bir Sorgulama
(Abraham's Journey: A Philosophical Inquiry on Faith)
       Sema Ülper Oktar (13-26)
(Tam metin/full text)
 

Haraway'in Yoldaş Türleri ve Ağ Ören Anlatılar
(Companion Species of Haraway and Netweaving Narratives)
       Ezgi Ece Çelik (27-46)
 

Parça-Bütün Bağlamında Zamanda Özdeşlik Sorunu
(Problem of Identity in Time in the Context of Part and Whole)
     A. Suat Gözcü (47-60)

      
Fârâbî'nin Akıl Risalesinin Felsefi Analizi       
(A Philosophical Analysis of Al-Farabi's Epistle on Intellect)
       Rıza Tevfik Kalyoncu (61-78)
Hakikati Keşfetmenin Yolu Olarak Yöntemli Düşünme
(Systematic Thinkin as a Way of Discovering Truth)
       Yakup Kahraman (79-93)   
Wittgenstein'in Psikoloji Felsefesi Bağlamında Deneyim ve İfade İlişkisi
(The Relation between Expression and Experience in the Context of Wittgenstein's Philosophy of Psychology)
       Cemre Uğural (95-112)
Aşkınsal İdealizm Doktrininin Aşkınsal Estetik Bölümünde Gerekçelendirilmesi Üzerine Bir Tartışma
(A Discussion Concerning the Justification of the Transcendental Idealism Doctrine in the Transcendental Aesthetics Section)
       Övünç Cengiz (113-133)   

   
The Public Use of Reason in Kant and Its Necessity for (the) Enlightenment
(Kant'ta Aklın Kamu Hizmetinde Kullanımı ve Aydınlanma için Gerekliliği)
       Büşra Akkökler Karatekeli (135-147)

 
Savaş ve Barış: Haklı/Adil Savaşa İlişkin Ahlaki Açmazlar
(War and Peace: Moral Dilemmas Related to Right/Fair War)
       Seyit Coşkun (149-160)

  
Savaş Propagandasında Uygulanan Semantik Şiddet Üzerine
(On Semantic Violence Applied in the War Propaganda)
       Svitlana Nesterova (161-180)


Die Weltbühne Dergisinin Nazizm'e Karşı Verdiği Entelektüel Mücadele
(The Intellectual Struggle of Die Weltbhühne Magazine against Nazizm)
       Celal Yeşilçayır (181-198)

 
Hannah Arendt'in Doğarlık Kavrayışı ve Siyaset Felsefesi için Yeni Bir Hareket Alanı
(Hannah Arendt's Conception of Natality and a New Movement Area for Political Philosophy)
       Onur Kartal (199-215)

  
Modernite ve Tiranlık: Leo Strauss'un Modernite Eleştirisinde Tiranlık
(Modernity and Tyranny in Leo Strauss's Political Philosophy)
       Mete Ulaş Aksoy (217-239)

    
Atina Demokrasisi'nin Zayıf Karnı: Leitourgia, Sykophantēs ve Ostrakismos Uygulamaları
(The Weak Venter of Athens Democracy: The Practice of Leitourgia, Sykophantēs and Ostrakismos)
       Deniz Kundakçı (241-266)  

 
Benjamin, Foucault ve Heterotopya
(Benjamin, Foucault and Heterotopia)
       Yasin Karaman (267-286)
(Tam metin/full text)
 

Walter Benjamin'de İlerleme Sorunu
(The Problem of Process in Walter Benjamin)
       Haluk Doğan (287-296)
(Tam metin/full text)


Mağlubun Gâlibi Taklit Etmesi: İbn Haldûn'un Gözünden Endülüs, Osmanlı ve Cumhuriyet Bağlamında Bir Değerlendirme
(The Defeated's Simualtion of Triumphant: An Evaluation of Andalucia, Ottoman Empire and Turkish Republic from the Aspect of Ibn Khaldun)
       Murat Erten (297-314)
Jenealojinin Jenealojisi: İnsanca, Pek İnsanca'dan İyinin ve Kötünün Ötesine'ye Nietzsche Felsefesinde Jenealojik Analize Giden Yol
(Genealogy of Genealogy: From Human All Too Human to Beyond Good and Evil, the Path Leading to Genealogical Analysis in Nietzsche's Philosophy)
       Tahir Karakaş (315-327)
(Tam metin/full text)


John Rawls- Siyasal Liberalizm ve Türk Siyasal Yaşamı 
(John Rawls- Political Liberalims and Turkish Political Life)
       İsrafil Aydın (329-339)
Klasik Liberalizm, Yurttaşlık ve Engelli Kadınlar
(Classical Liberalism, Citizenship and Disabled Women)
       Nuran Aytemur Sağıroğlu (341-356)
(Tam metin/full text)


Why Alexis de Tocqueville is not a Republican but a Liberal
(Alexis Tocqueville'nin Neden Bir Cumhuriyetçi Değil de Bir Liberal Olduğu Hakkında)
       Funda Gençoğlu (357-374)
(Tam metin/full text)


Marx'ta Kapitalist Devlet Bağlamında Yönetenler ve Yabancılaşma Sorunu
(Governors and Alienation Problem in the Context of Marx's Capitalist State)
       Ahmet Umut Hacıfevzioğlu (375-390)
İnsanın Kendini Gerçekleştirmesinde Adalet Kavramı
(The Concept of Justice in the Self Realization of Human)
       Ceyhun Akın Cengiz (391-410)
NeoPozitivizmin 20. Yüzyıldaki Son Kalesi: İnşaacı Deneycilik Temelinde Bilimsel Açıklama
(The Last Castle of NeoPositivism in Twentieth Century: Scientific Explanation on the Base of Constructive Empiricism)
       S. Ertan Tağman (411-428)
(Tam metin/full text)
   

F.C.S. Schiller'in Pragmatik Hümanizmde Felsefi ve Bilimsel Metotlara Dair Eleştirel Bir Yaklaşım
(A Critical Approach to Philosophical and Scientific Method in F.C.S. Schiller's Pragmatic Humanism)
       Nihat Durmaz (429-441)
Stoic Ethics and Its Evaluation by Hegel
(Stoacı Etik ve Hegel Tarafından Değerlendirilmesi)
       Emre Karatekeli (443-455)
Aşkınlık Bağlamında İki Düşünür: Platon ve Levinas
(Two Thinkers in the Context of Transcendence: Plato and Emmanuel Levinas)
       Gülşen Aydın (457-480)
Rousseau'da Aile Kavramı 
(Concept of Family in Rousseau)
       Tuğba Canbulut (481-498)